Regulamin

Utworzono 01.08.2013 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FORMOR INTERNATIONAL POLSKA
INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.formorpolska.eu, prowadzony jest przez FORMOR INTERNATIONAL POLSKA Wioletta Strauchold z siedzibą w Józefowie, ul. Leśna 84, 05-119 Józefów, NIP 5361492547, REGON 016382940.

Telefoniczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sklepu internetowego można nawiązać pod numerem +48 795 498 257, Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-16.

Pocztę elektroniczną (e-mail) można kierować pod adres: polska@formor.com

Złożenie zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

DEFINICJE.

Użytym w dalszej części Regulaminu terminom nadano następujące znaczenie:

Umowa Sprzedaży - umowa zawarta przez FORMOR INTERNATIONAL POLSKA
z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

Dane osobowe - informacje zawierające: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej email, adres zamieszkania dotyczące Klienta/Klientki.

Przetwarzanie Danych Osobowych - operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Administrator Danych Osobowych - FORMOR INTERNATIONAL POLSKA Wioletta Strauchold, z siedzibą w Józefowie, ul. Leśna 84, 05-119 Józefów, NIP 5361492547, REGON 016382940.

Dostawa - dostarczenie, przez Sprzedawcę Klientowi/Klientce zamówionego towaru, stanowiące wykonanie świadczenia zleconego Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego www.formorpolska.eu na podstawie Umowy Sprzedaży. Dostawa realizowana jest przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (spółki kurierskiej GLS) albo odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy lub przez osobę trzecią (Wydanie).

Hasło - ustalony przez Klienta/Klientkę ciąg znaków, wymagany wraz z Loginem do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

Klient/Klientka – nabywca towarów oferowanych w Sklepie internetowym za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Login – nazwa użytkownika pozwalająca na dostęp do sklepu internetowego, ustanowiona przez Klienta podczas rejestracji.

Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady składania przez Klienta zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego www.sklep.formorpolska.eu oraz realizacji zamówień przez Sprzedawcę.

Rejestracja - wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie internetowej, poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalonego przez niego Hasła.

Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę - FORMOR INTERNATIONAL POLSKA, dostępny na stronie internetowej: www.formorpolska.eu

Sprzedawca - FORMOR INTERNATIONAL POLSKA Wioletta Strauchold z siedzibą w Józefowie, ul. Leśna 84, 05-119 Józefów, NIP 5361492547, REGON 016382940.

Strona internetowa - strona internetowa prowadzona przez Sprzedawcę - FORMOR INTERNATIONAL POLSKA na domenie internetowej www.formorpolska.eu

Wydanie – odbiór towaru osobiście w siedzibie Sprzedawcy

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

W celu dokonania zakupu towarów w Sklepie internetowym Klient powinien mieć do dyspozycji:
 1. Komputer podłączony do sieci internetowej.
 2. Łącze internetowe (zalecane łącze szerokopasmowe).
 3. Przeglądarkę internetową zgodną z MS Internet Explorer 8.0, lub Firefox > 4, Opera 9 lub nowszą z uruchomioną obsługą Java Script.
 4. Aktywne konto poczty elektronicznej (e- mail)


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Wystawienie towarów w Sklepie internetowym stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, w sposób określony w pkt 6 poniżej.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok za pośrednictwem Sklepu internetowego. Zamówienia złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego w dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy rozpatrywane i realizowane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Sprzedawcy przysługuje prawo zawieszenia realizacji zamówień z przyczyn za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności - informacja o czasie i przyczynach realizacji zamówień publikowana będzie na Stronie internetowej.
 3. Rejestracja ma na celu uzyskanie przez Sprzedawcę danych niezbędnych do wykonania Umowy Sprzedaży, danych osoby polecającej, a także ułatwienie i skrócenie czasu składania kolejnych zamówień. Zakupy bez rejestracji nie są możliwe.
 4. W celu przeglądania towarów dostępnych w Sklepie internetowym Klient musi wejść na stronę www.zakupy.formorpolska.eu. Po wejściu do Sklepu internetowego Klient będzie mógł wybrać dowolne towary dostępne w Sklepie internetowym. Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka, na bieżąco również może kontrolować wartość zakupów. Po podjęciu decyzji o zakupie towarów umieszczonych w koszyku należy potwierdzić realizację zamówienia.
 5. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę Sklepu internetowego, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep internetowy. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 6. Przyjęcie i przystąpienie do realizacji przez Sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzone poprzez wysłanie Klientowi/Klientce w formie listu potwierdzenia na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 7. Składając zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu internetowego i w całości akceptuje jego postanowienia.
 8. Zamówienia złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego są realizowane wyłącznie na terytorium Polski. Oferta Sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Sprzedawca prowadzący Sklep internetowy wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT


WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW
 1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
  1. odbiór towaru w siedzibie Sprzedawcy - Klient może dokonać odbioru osobiście w godzinach od 9:00 do 16:00 w dni robocze;
  2. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.

#Klient korzystający z osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy może być poproszony o okazanie dowodu tożsamości bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta (prawo jazdy, paszport) oraz podanie numeru zamówienia. Osoba odbierająca, zobowiązana jest znać numer zamówienia bądź dane zamawiającego.
 1. Termin przeznaczony na odbiór towaru w siedzibie Sprzedawcy, wynosi 7 dni od daty poinformowania Klienta o możliwości odbioru. Odbiór osobisty towaru powinien być poprzedzony poinformowaniem Sprzedawcy o przewidywanej dacie i godzinie odbioru.

#Termin Dostawy zamówionych towarów, w przypadku wyboru przez Klienta dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi do pięciu dni roboczych, liczone od daty zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy. Najczęściej dostawa towaru następuje w ciągu 1 dnia roboczego od zarejestrowania wpłaty za zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 1. W przypadku braku możliwości wykonania Umowy Sprzedaży zgodnie z zamówieniem Klienta spowodowanym np. brakiem którejkolwiek z pozycji zamówienia, z Klientem skontaktuje się pracownik Sprzedawcy w celu ustalenia zasad wykonania Umowy. W takiej sytuacji Klient podejmuje decyzję o realizacji zamówienia bez brakujących pozycji bądź poprzez dodanie innych w zamian, o wydłużeniu czasu oczekiwania lub anulowaniu całości zamówienia.
 2. W przypadku odbioru osobistego, a także przy dostawie poprzez firmę kurierską, Klient jak również upoważniona osoba trzecia ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej lub pracownika Sprzedawcy (w przypadku odbiorów osobistych), czy dostarczony/wydany towar jest zgodny z zamówieniem. Podpis Klienta na liście przewozowym bądź wydaniu magazynowym w przypadku odbioru w siedzibie Sprzedawcy oznacza potwierdzenie zgodności Dostawy/Wydania z Umową Sprzedaży.
 3. W przypadku, gdy po weryfikacji przesyłki zgodnie z pkt 7 okaże się, iż przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamówiony lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjąć przesyłki, o czym zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę telefonicznie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta Sklepu internetowego. Zgłoszenie telefoniczne, o którym mowa w zdaniu poprzednim Sprzedawca traktuje jako zgłoszenie reklamacji i postępuje stosownie do postanowieo pkt XII Regulaminu.
 4. Oferty pochodzące z ofert promocyjnych dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w w/w ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły byd realizowane o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez pracownika Sprzedawcy.


RABATY I ULGI Klienci mogą uzyskiwać specjalne zniżki oraz ulgi na dostępne towary. Zasady przyznawania zniżek i ulg opublikowane są na Stronie internetowej Sprzedawcy oraz w niektórych przypadkach wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Informacje takie są również przekazywane przez pracowników Sprzedawcy przy złożeniu zamówienia telefonicznie.

FORMY PŁATNOŚCI

Klienci mogą korzystać z następujących form płatności w zależności od wyboru formy dostawy:
 1. Odbiór osobisty bądź za pośrednictwem osoby trzeciej w siedzibie Sprzedawcy:
  1. płatność gotówką;
  2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
  3. płatność przy odbiorze paczki dostarczonej przez formę kurierską. W przypadku wyboru sposobu płatności określonego w pkt b) w tytule wpłaty należy wpisywać numer zamówienia który zostaje wygenerowany w Sklepie internetowym. Do jednego zamówienia należy zrobić jedną wpłatę.
 2. Dostawa za pośrednictwem kuriera
  1. płatność gotówką;
  2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
  3. płatność przy odbiorze paczki dostarczonej przez formę kurierską, tzw. „pobranie”.


CENY
 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które są naliczane jako odrębna pozycja na zamówieniu oraz na paragonie lub fakturze VAT. C
 2. Podane ceny są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, dostępnych towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany cen nie dotyczą zamówień złożonych już przez Klienta.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Składając zamówienie poprzez wskazanie danych w formularzu rejestracyjnym, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych uzyskanych w drodze dokonanej przez niego Rejestracji w Sklepie internetowym dla celów realizacji Umowy Sprzedaży. Podanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do wykonania Umowy Sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe.
 2. Klient poprzez złożenie zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia (dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury) oraz w celach marketingowych, o ile w zgłoszeniu rejestracyjnym Klient wyraził na ten cel zgodę.
 3. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Administratorem danych osobowych Klientów i Klientek Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 5. W każdym momencie Klientowi/Klientce, który wypełnił/a formularz rejestracyjny przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w celu ich weryfikacji bądź poprawiania.
 6. Klient w formularzu rejestracyjnym może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowej i handlowej o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep internetowy za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Sprzedawcy zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
 7. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników (Klientów) serwisu, używane są tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika (Klienta), które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik (Klient) może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienie w korzystaniu z usług Serwisu.
 8. Serwis wysyła Klientowi/Klientce na adres e-mail: powiadomienia o nowych produktach, informacje marketingowe oraz komunikaty techniczne. Serwis zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom (Klientom) listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w systemie oraz listów o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia odebrania przesyłki z zamówionym towarem od kuriera bądź osobiście w siedzibie Sprzedawcy, składając w tym celu Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie. Punkt ten nie dotyczy produktów spożywczych, na które nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient zobowiązany będzie odesłać otrzymany towar w stanie niezmienionym, oryginalnie zapakowany, posiadający stosowne oświadczenia i dokumenty sprzedaży towaru. Towar nie może być uszkodzony, ani zużyty. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu. Klient otrzyma zwrot równowartości ceny zamówionego towaru i kosztów przesyłki na podany w oświadczeniu o odstąpieniu numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru.
 3. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Klient i nie podlega on zwrotowi przez Sprzedawcę.


OPISY TOWARÓW

Sprzedawca informuje, iż opisy towarów dostępnych w Sklepie internetowym są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

REKLAMACJE

Jeśli zakupiony towar jest niezgodny z umową (zamówieniem) Sprzedawca wymieni go na towar nowy. Jeśli niezgodność towaru z umową zostanie stwierdzona przy odbiorze towaru, wówczas Klient odmawia przyjęcia przesyłki, a Sprzedawca po otrzymaniu zwrotu niezwłocznie nadaje przesyłkę zawierającą towar kompletny i wolny od wad. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową po przyjęciu przesyłki, Klient powinien wysłać niezgodny z umową towar na adres Sprzedawcy, wraz z listem reklamacyjnym. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową, z tym zastrzeżeniem, iż stwierdzenie niezgodności towaru przed upływem sześciu miesięcy od daty Wydania towaru uznaje się za istniejącą w chwili Wydania. Termin złożenia reklamacji na produkty spożywcze nie może być dokonany po upływie daty ważności produktu.

Koszt nadania przesyłki z reklamowanym towarem pokrywa Klient/Klientka, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszonej przez Klienta/Klientkę reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zwróci Klientowi/Klientce koszty dostarczenia towaru, zgodnie z cennikiem Sprzedawcy.

Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej reklamowany towar.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar niezgodny z umową (zamówieniem) zostanie wymieniony na towar nowy, a jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zaproponuje Klientowi/Klientce inny towar, mogący stanowić substytut zgłoszonego do reklamacji towaru albo zwróci Klientowi/Klientce równowartość ceny reklamowanego towaru. Towar po rozpatrzeniu reklamacji będzie dostarczony Klientowi/Klientce za pomocą usług dostawcy zewnętrznego (kuriera firmy GLS) na koszt Sprzedawcy. Reklamacje dotyczące niezgodności otrzymanego towaru z zamówieniem powinny być zgłoszone w dniu dostawy towaru, najpóźniej do trzech dni roboczych.

W przypadku realizacji dostawy przez przedstawiciela firmy kurierskiej, Klient ma obowiązek sprawdzenia czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie opakowania lub zawartości, zobowiązany jest do wypisania wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokołu uszkodzenia oraz poinformowania o tym Sprzedawcy. Protokół należy wypisać w dwóch egzemplarzach i jedną przesłać dowolną drogą do Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych. Klientowi/Klientce przysługuje również prawo odmowy przyjęcia towaru jeżeli budzi on jakiekolwiek zastrzeżenia.

Wszystkie towary dostępne w Sklepie internetowym objęte są gwarancją producenta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmieniony Regulamin publikowany będzie na Stronie internetowej i zacznie obowiązywać po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia opublikowania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o sprzedaży konsumenckiej, ustawy o zawieraniu umów drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
Mój koszyk:
suma: 0,00 pln; szt. 0
© 2022 formor.com Wszelkie prawa zastrzeżone